Newyddion 

Cynyddu tyfiant ac effeithlonrwydd eich busnes

Apr 12 2017

Y gwanwyn yw’r tymor ar gyfer glaswellt newydd ac ailddechrau gweithdai ‘Cam-YMLAEN 2017’ sydd â’r nod o rannu’r datblygiadau diweddaraf, syniadau ac arfer da mewn meysydd allweddol sy’n berthnasol i’r sector cig coch.

Mae’n bosib y bydd ffermwyr yn teimlo nad yw eu tir yn ddigon glas a’u porfa’n ddigon bras. Dyma’r rheswm pam mai rheoli glaswelltir a datblygu busnesau effeithlon fydd prif themâu y digwyddiad nesaf a drefnir gan Hybu Cig Cymru (HCC), ar Gampws Pencoed, Coleg Penybont ar yr 2il o Fai am 7yh.

Bydd tri siaradwr arbenigol yn rhannu gwybodaeth ymarferol, gan alluogi cynhyrchwyr i wneud yn fawr o bob modfedd o’u tir pori, gan arwain at well cnwd i roi hwb i broffidioldeb a chynaliadwyedd.

Ymhlith y siaradwyr fydd yr arbenigwr ar laswelltir, Chris Duller. Bydd Chris yn canolbwyntio ar sut gall ffermwyr droi gwelliannau yn eu glaswelltir yn enillion ar y fferm. Bydd yn cyflwyno canllaw ymarferol ar sut i wneud y mwyaf o’r Rhestr Glaswellt a Meillion Cymeradwy 2017/18 newydd, rhestr flynyddol sy’n clymu’r ymchwil diweddaraf ynghyd.

Hefyd yn cymryd rhan bydd Dr Joe Angell o Brifysgol Lerpwl, ymchwilydd sy’n rhan o’r prosiect pwysig ar CODD.

Mae CODD (Dermatitis Carnol Defeidiog Heintus) yn broblem ddifrifol, nid yn unig o ran lles yr anifeiliaid ond hefyd i incwm y ffermwr, ac ar hyn o bryd mae’n bodoli ar fwy na 35% o ffermydd yn y DU ond gall gael ei osgoi. Bydd Joe Angell yn arwain ffermwyr drwy ambell gam syml i leihau’r risg ac arbed arian.

Y milfeddyg lleol, Rhian Matthews o Filfeddygon Maes Glas fydd y siaradwr arall. Bydd hi’n canolbwyntio ar sut i wella ffrwythlondeb y fuches sugno.

Meddai James Ruggeri, Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant yn HCC: “Mae rhaglen Cam-YMLAEN 2017 HCC yn rhan o’n gwaith ymchwil a datblygu er budd y diwydiant cig coch, gan gydweithio gyda phrifysgolion ac asiantaethau eraill i rannu canlyniadau ymchwil newydd yn uniongyrchol gyda ffermwyr a phroseswyr.

“Edrychwn ymlaen at groesawu cynhyrchwyr cig coch o dde-ddwyrain Cymru i Gampws Pencoed Coleg Penybont am gyfarfod diddorol, llawn gwybodaeth. Byddwn hefyd yn defnyddio’r cyfle i gynnal sesiynau ymarferol yn ystod y dydd gyda myfyrwyr y coleg i wneud yn fawr o arbenigedd y siaradwyr.

“Bydd modd i ffermwyr wneud cais am gopi o’r Rhestr Glaswellt a Meillion Cymeradwy 2017/18 newydd, derbyn gwybodaeth am Ysgoloriaeth HCC ac am waith HCC yn hyrwyddo a datblygu Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru.”

Os hoffech chi fynychu cyfarfod Cam-YMLAEN 2017 ar Gampws Pencoed, Coleg Penybont nos Fawrth 2 Mai am 19:00, cysylltwch â HCC i gofrestru: info@hccmpw.org.uk/ 01970 625050. Bydd cofrestru’n cychwyn am 18:30 a’r cyfarfod yn dechrau am 19:00. Darperir lluniaeth ysgafn.  

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC