Newyddion 

Ffermwr o Drefaldwyn yn rheoli ei gostau cynhyrchu

Apr 13 2017

Mae'r ffermwr defaid o Drefaldwyn, Neil Oughton wedi profi bod system gyda mewnbwn isel ac ychydig o lafur yn gallu gweithio.

Mae ei gynllun rheolaeth 12-mis, a datblygiad system sydd wedi'i haddasu ar draws y blynyddoedd, wedi arwain at leihau costau, llafur a nwyon tŷ gwydr o'i fferm.

Gyda'i wraig Karen, mae Neil yn ffermio 327 acer yn Fferm Lymore ger Trefaldwyn, Powys. Neil yw'r unig weithiwr ar y fferm, felly mae wedi canolbwyntio ar dair agwedd i gynnal effeithlonrwydd cynhyrchu, cynaliadwyedd a phroffidioldeb y busnes sef geneteg, iechyd y ddiadell a'r defnydd o laswelltir.

Mae'r Oughton's yn cadw 200 o famogiaid Charollais pedigri, yn ogystal â diadell o 550 o famogiaid Highlander y gwnaethon nhw ddewis eu defnyddio oherwydd eu bod angen llai o fwydo na bridiau tir isel traddodiadol a'r ffaith bod y famog yn addas ar gyfer magu tu allan ac yn wyna'n hwylus. Mae'n gwerthu dros 930 o ŵyn am bwysau cyfartalog o 42kg drwy farchnad y Trallwng.

Mae iechyd yr anifeiliaid yn faes na fydd Neil yn ei esgeuluso. Gyda phwyslais cryf ar rwystro clefydau yn hytrach na'u gwella, mae'n cydweithio'n agos gyda milfeddygon lleol ac yn dilyn cynllun iechyd sy'n cwrdd gofynion penodol ei system. Mae'r ŵyn yn cael eu monitro am endobarasitiaid, ac wyau'n cael eu cyfrif yn rheolaidd i gadw llygad ac asesu'r llyngyr o fewn y ddiadell i sicrhau defnydd effeithiol o'r moddion i'w trin.

Mae'r defnydd o laswellt drwy bori dan reolaeth hefyd yn bwysig ar gyfer cynhyrchu'n effeithiol. Symuda Neil y defaid i borfa newydd bob pedwar diwrnod i wella twf glaswellt ac i annog gwasgariad cyson o faetholion yn ol i'r ddaear. Mae pori cylchdro hefyd yn golygu bod modd iddo gadw mwy o dda byw ar y tir.

Teimla Neil bod cynnal ansawdd y glaswellt yn arwain at nifer o arbedion ariannol. Meddai: "Mae'n cael gwared â'r angen i fwydo dwysfwyd i'r mamogiaid adeg wyna gan ymestyn y tymor pori, ac yn lleihau'r angen am borthiant. Mae'r mamogiaid Highlander yn pori ar fonion cnydau, sy'n torri costau eu cadw dan do ac yn lleihau'r llafur.

"Mae'r ŵyn yn cael eu gwerthu o 10 wythnos oed ac mae eu gorffen yn gynnar hefyd yn ychwanegu at effeithlonrwydd y fferm. Mae'r system mewnbwn isel yma yn fy ngalluogi i reoli fy nghostau cynhyrchu. Dw i angen gallu rheoli fy holl gostau o fewn marchnad anwadal."

Meddai Prys Morgan, Hybu Cig Cymru (HCC): "Mewn newid gwleidyddol ac amgylcheddol, ac anghenion newidiol y farchnad a'r cwsmer, mae'n hanfodol bod ein sector cig coch yn fwy gwydn, cynaliadwy a phroffidiol. Mae Neil wedi dangos, drwy ddefnyddio system sy'n gweithio ar ei fferm ac sy'n cydfynd â'r lefel gynyddol o gystadleuaeth o fewn y farchnad, bod rhedeg busnes effeithlon yn bosibl."

Mae HCC wedi cynhyrchu nifer o bamffledi i annog cynhyrchu'n effeithlon, ar destunau yn amrywio o iechyd a lles anifeiliaid i reoli defaid a glaswelltir. Gellir dod o hyd i'r rhain ar y wefan: http://hccmpw.org.uk/publications/farming_and_industry_development/

Lansiodd Llywodraeth Cymru'r Grant Busnes i Ffermydd newydd yn ddiweddar sydd a'r nod o helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol. Mae'n cyfrannu 40% tuag at fuddsoddiadau cyfalaf mewn offer a pheiriannau sy'n cynnig manteision clir a mesuradwy i fentrau ffermydd.

Mae mwy o wybodaeth arlein:http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/farm-business-grant-scheme/?skip=1&lang=cy

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC