Newyddion 

Mis Mai yn fis mawr o hyrwyddo allforion i HCC

May 11 2017

Bu dyfodol allforion cig oen ac eidion o Gymru yn bwnc llosg yn San Steffan yn y dadleuon olaf cyn yr Etholiad Cyffredinol.

Nid yw’r Senedd yn cwrdd tan ar ôl Mehefin 8 bellach, ond mae’r asiantaeth cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yn edrych ymlaen at fis prysur iawn o hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI i gwsmeriaid hen a newydd ar draws y byd.

Mae tua thraean o ŵyn Cymru yn cael eu hallforio bob blwyddyn, masnach sy’n dod ag ymhell dros £100 miliwn i economi’r wlad. Mae Cig Eidion Cymru hefyd yn boblogaidd dramor, gydag allforion werth dros £50 miliwn. Ar hyn o bryd, mae dros 90% o’r allforion hynny yn mynd i’r Undeb Ewropeaidd.

Yr wythnos hon, bydd HCC yn cwrdd â nifer fawr o gleientiaid o Ewrop a’r Dwyrain Canol yng ngŵyl Tutto Food ym Milan, un o ffeiri masnach bwyd mwya’r byd, ac mae cynrychiolwyr y diwydiant cig coch Cymreig hefyd yn mynychu gŵyl SIAL Toronto yng Nghanada. Yn ogystal, bydd Cig Oen Cymru yn cael ei arddangos yng ngŵyl Hofex yn Hong Kong lle bydd Peter Rushforth, ysgolor HCC o siop fferm Swan’s yn Sir y Fflint, yn cynnal arddangosfeydd cigydda. Hefyd, bydd cystadleuaeth i gogyddion yn Hofex yn gosod sialens o greu ryseitiau sy’n defnyddio Cig Oen Cymru PGI. Yn ddiweddarach yn y mis bydd nifer o asiantaethau marchnata dramor yn ymweld â ffermydd yng Nghymru i weld y safonau uchel o ran cynhyrchu a chynaliadwyedd sy’n nodweddiadol o’n diwydiant cig coch.

“Mae mis Mai yn gyfnod arbennig o brysur i HCC,” meddai’r Prif Weithredwr Gwyn Howells. “Oherwydd yr ansicrwydd ynglŷn â thelerau masnach wedi 2019, mae’n fwy pwysig nag erioed ein bod yn cyfuno gwarchod ein perthynas gyda’n cwsmeriaid yn Ewrop tra’n dwysau’n gwaith i agor marchnadoedd newydd hefyd.

“Yn Tutto Food, mae gan HCC a phroseswyr Cymreig amserlen lawn o gyfarfodydd gyda chwmnïau arlwyo a manwerthu Ewropeaidd sy’n falch o werthu Cig Oen a Chig Eidion Cymru, er mwyn rhoi sicrwydd iddynt o’n hymrwymiad i dyfu’n brandiau yn y marchnadoedd hyn,” ychwanegodd. “Ond ar yr un adeg, mae’n bwysig i arddangos ein cynnyrch a denu busnes newydd mewn llefydd sydd â photensial am fwy o fusnes, fel Hong Kong a Chanada.”

Pwysleisiodd Mr. Howells fod digwyddiadau mis Mai hefyd yn gyfle i archwilio cyfloedd posib a all godi dros y ddwy flynedd nesaf. “Mae Canada’n cynnig llwybr i Gymru i feithrin cysylltiadau o fewn y farchnad Americanaidd, lle mae trafodaethau i gael mynediad i Gig Oen Cymru wedi bod ar waith ers blynyddoedd a lle mae gobaith o fedru dechrau gwerthu o fewn y flwyddyn nesaf. Mae gennym obeithion tebyg yn achos Saudi Arabia; mae’n addawol fod cwmnïau archfarchnad o’r wlad wedi penderfynu dod i Milan i brofi cynnyrch Cymru ac i drafod y potensial am fasnachu yn y dyfodol.

“Mae cynyddu allforion yn cael effaith uniongyrchol gadarnhaol ar y prisiau ar gyfer ffermwyr a phroseswyr yng Nghymru,” ychwanegodd Kevin Roberts, Cadeirydd dros dro HCC. “Mae’n hollbwysig ein bod yn cadw’n opsiynau’n agored – trwy gadw’n marchnadoedd Ewropeaidd a pharhau â’n gwaith mewn ardaloedd newydd. Mae cig oen ac eidion yn gynnyrch eiconig o safon uchel sy’n atgyfnerthu enw da Cymru ar draws y byd.”

Am fwy o wybodaeth am bwysigrwydd allforion i’r diwydiant cig coch yng Nghymru, ac am beth all ddigwydd yn sgîl Brexit, gellir dod o hyd i adroddiad byr HCC yma: http://bit.ly/2q5gVWB

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC