Newyddion 

Bwrdd newydd i osod gweledigaeth glir i ddyfodol cig coch Cymru

May 15 2017

Cyfarfu Cyfarwyddwyr newydd Hybu Cig Cymru (HCC) am y tro cyntaf yn Aberystwyth yr wythnos ddiwethaf, gan fwrw iddi’n syth gyda’r gwaith o ddatblygu strategaethau ar gyfer dyfodol cig coch Cymru ar ôl Brexit.

Yn dilyn proses o benodiadau cyhoeddus a arweiniwyd gan Lywodraeth Cymru, penodwyd deg aelod newydd i’r Bwrdd gydag arbenigedd eang mewn amaeth, prosesu, marchnata bwyd a manwerthu. Caiff y Bwrdd ei gadeirio dros dro gan Kevin Roberts, cyn Gyfarwyddwr Cyffredinol ar undeb yr NFU a’r MLC, nes y penodir Cadeirydd parhaol yn yr haf.

“Mae’n diwydiant cig coch, sy’n seiliedig ar frandiau eiconig fel Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru sydd ag enw da ar draws y byd, yn wynebu cyfnod o newid anferth,” meddai Kevin Roberts. “Oherwydd Brexit, a’r gystadleuaeth ffyrnig yn y farchnad a newidiadau yng ngofynion cwsmeriaid, bydd rhaid i ni fel Bwrdd o Gyfarwyddwyr ddechrau ar y gwaith o benderfynu ar strategaeth uchelgeisiol ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod.

“Wrth ystyried ein dyfodol y tu fas i’r UE, mae cyfleoedd i ni ddod ynghyd fel diwydiant i fframio atebion Cymreig unigryw er mwyn sicrhau fod amaeth a chynhyrchu bwyd yn ddiwydiant proffidiol a gwydn,” meddai. “Ond yn y tymor byr mae sialensiau pwysig, yn enwedig yr angen i sicrhau parhad masnach gyda’n cwsmeriaid yn Ewrop, a pharhau gyda’r gwaith o sicrhau mynediad i wledydd eraill fel yr UDA, Saudi Arabia a Tsieina.

“Daw unrhyw lwyddiant o ran tyfu allforion â manteision uniongyrchol o ran cefnogi prisiau i ffermwyr a ffyniant i broseswyr yma yng Nghymru,” esboniodd Mr. Roberts. “Ond wrth gwrs bydd rhaid i’n cynlluniau gwmpasu holl ystod gweithgareddau HCC; marchnata ym Mhrydain, hybu gwelliannau sy’n gwneud y broses gynhyrchu yn effeithiol a chynaliadwy, casglu data am y farchnad, a gwaith ym meysydd addysg, iechyd a chaffael cyhoeddus.

“Mae gan HCC gynllun llawn o weithgaredd ar gyfer eleni eisoes, yn cydweithio â phartneriaid yn y diwydiant a Llywodraeth Cymru,” ychwanegodd. “Ond mae gyda ni Fwrdd newydd a chanddynt syniadau newydd, i gefnogi’r Prif Weithredwr Gwyn Howells a’i dîm er mwyn cwrdd â sialensiau’r dyfodol.”

Meddai Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Does dim amheuaeth y bydd Brexit yn cyflwyno heriau sylweddol i’n diwydiant cig coch gyda dros 90% o allforion cig coch yn mynd i’r Undeb Ewropeaidd (UE) ar hyn o bryd. Mae’n rhaid i’r diwydiant cyfan ddod ynghyd mewn ymdrech i gryfhau marchnadoedd presennol cyn i ni adael yr UE gan hefyd fachu ar y cyfle i ddarganfod cwsmeriaid newydd y tu hwnt i’r UE.

“Mae’n hanfodol, felly, bod gennym dîm cryf a deinamig i ymgymryd â’r gwaith hynod bwysig yma. Mae gan Hybu Cig Cymru rôl ganolog i hyrwyddo cig coch Cymru i gwsmeriaid newydd posibl a bydd yn ddylanwadol dros ben wrth i ni weithio ar ddatblygu polisïau amaeth Cymreig nodedig.

“Edrychaf ymlaen at gydweithio’n agos â’r Bwrdd newydd. Rwy’n hyderus bod ganddo’r gymysgedd gywir o sgiliau a phrofiad mewn amrywiaeth eang o feysydd. Rwy’n siŵr y bydd y Bwrdd newydd yn bwrw iddi’n syth a, gyda’n gilydd, byddwn yn dod o hyd i’r atebion gorau i sicrhau dyfodol proffidiol a hyfyw i ddiwydiant cig coch eiconig Cymru.”

 

Gellir darganfod manylion y Cyfarwyddwyr newydd yn http://welsh.hccmpw.org.uk/about_hcc/hcc_board

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC