Newyddion 

Sut gallai ‘RamCompare’ roi hwb i’r sector ddefaid

Jun 5 2017

Bydd ffermwyr defaid yn Sir Gâr yn cynnal diwrnod agored ar ‘RamCompare’, prosiect ar draws y diwydiant sydd â’r nod o roi hwb i sector ddefaid ein gwlad drwy ddatblygu gwelliannau genetig.

Gwahoddir cynhyrchwyr cig coch i fynychu’r diwrnod agored ar fferm Pistyllgwyn, Llansawel, Llandeilo, ddydd Mawrth 13 Mehefin.

Mae Pistyllgwyn yn un o’r chwe fferm sy’n rhan o ‘RamCompare, a’r unig fferm yng Nghymru. Yn gweithio gyda’r gadwyn gyflenwi, nod y prosiect yw defnyddio data o ffermydd masnachol a lladd-dai mewn gwerthusiadau geneteg a datblygu dadansoddiad o fridiau hyrddod dros y DU.

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn un o’r 14 o bartneriaid yn y prosiect, ac roedd rhai o’r hyrddod ‘RamCompare’ i’w gweld ar stondin HCC yn nigwyddiad defaid yr NSA a gynhaliwyd ger Aberhonddu’n ddiweddar. Ar ddiwedd y prosiect, bydd rhestrau o’r 25 hwrdd ar y brig yn cael eu llunio yn seiliedig ar raddfeydd tyfu a data carcasau eu hepil, a bydd hyrddod o fridiau gwahanol yn cael eu cymharu’n uniongyrchol.

Meddai Gwawr Parry, Swyddog Datblygu’r Diwydiant yn HCC: “Un agwedd bwysig o waith HCC ydi datblygu sector ddefaid Cymru er mwyn gwella ansawdd, cynyddu cost-effeithlonrwydd ac ychwanegu gwerth at gynnyrch cig coch ar hyd y gadwyn gyflenwi. Mae un ffordd o weithio tuag at y nod yma yn cynnwys cefnogi nifer o brosiectau ymchwil a datblygu, fel prosiect ‘RamCompare’.

“Wrth i’r defnydd o EID gynyddu, mae’r data a gesglir gan ffermwyr hefyd yn cynyddu, a gallai hwn gael ei ddefnyddio’n fwy effeithiol er budd y diwydiant cyfan. Ar hyn o bryd, mae gwerthusiadau bridiau genetig cyfunol ar gael mewn sawl gwlad yn cynnwys Iwerddon, Seland Newydd ac Awstralia, ond nid ym Mhrydain. Mae prosiect ‘RamCompare’ yn gam mawr ymlaen tuag at lenwi’r bwlch yma.”

Bydd y digwyddiad, yn dechrau am 4yp, yn cynnwys diweddariad gan Gydlynydd y Prosiect, Bridget Lloyd a fydd yn rhannu gwybodaeth am recriwtio diadelloedd i gasglu mwy o ddata. Bydd Emma Steele o Signet hefyd yn rhoi diweddariad ar y data sydd eisoes wedi’i gasglu.

Meddai Bridget Lloyd: “Mae hon yn flwyddyn gyffrous wrth i ni gasglu data o’r ŵyn yn yr ail flwyddyn ac ŵyn sydd wedi’u gorffen o ddeng wythnos oed ymlaen. Wrth i ni brosesu data blwyddyn un, rydym hefyd yn brysur yn casglu data ŵyn a anwyd y gwanwyn hwn. Ar yr un pryd, rydym yn lansio Rhan 2 o’r prosiect sy’n golygu recriwtio ffermydd ychwanegol a chynnwys 64 o hyrddod eraill o fridiau tadol terfynol sydd â’u perfformiad wedi’u cofnodi. Bydd canlyniadau cynnar yn cael eu datgelu ym mis Tachwedd yng nghynhadledd Bridwyr Defaid y Ford Gron. Dewch draw i drafod y prosiect efo ni wythnos nesa, rydym yn andros o falch o’r ffermydd sy’n rhan o’r gwaith ac ansawdd y data sy’n cael ei gasglu.”

Yn ystod y digwyddiad, caiff cynhyrchwyr eu tywys o amgylch y fferm gan y ffermwyr, Sion a Claire Williams. Mae wyna’r mamogiaid i bedwar brid gwahanol wedi rhoi mewnwelediad diddorol iddyn nhw fel bugeiliaid. Maen nhw wedi gallu dod i gasgliadau eu hunain am nodweddion geni gwahanol, a bydd rhywfaint o’r wybodaeth yma’n cael ei rannu ar y diwrnod.

Dylai unrhyw un â diddordeb mewn mynychu gysylltu â HCC: 01970 625050 / info@hccmpw.org.uk.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC