Newyddion 

Ysgrifennydd y Cabinet yn ymuno â HCC i rannu gwybodaeth am darddiad bwyd

Jun 20 2017

Yn dilyn ymchwil newydd sy’n dangos bod nifer o blant yn meddwl bod “fish fingers” wedi’u gwneud o gyw iâr, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod yn rhannu gwybodaeth am darddiad bwyd mewn ysgolion yng Nghymru.

Dydd Gwener diwethaf (16 Mehefin) yn Ysgol Rhosnesni, Wrecsam, yn y gweithdy diweddaraf sydd wedi’i gynllunio i roi cymorth i ysgolion uwchradd addysgu’r cwricwlwm Bwyd a Maeth newydd, cynorthwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths AC, mewn arddangosfa ymarferol ar sut i baratoi bwyd yn y dosbarth.

Roedd y digwyddiad yn rhan o raglen waith y corff cig coch eleni, mewn partneriaeth â Chyd-Bwyllgor Addysg Cymru a chonsortia addysg rhanbarthol, i ddatblygu adnoddau i’r dosbarth a darparu hyfforddiant i athrawon. Bydd gwaith HCC, sydd â’r nod o gefnogi’r TGAU newydd mewn Bwyd a Maeth, yn helpu disgyblion i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar wyddoniaeth paratoi bwyd, yn ogystal â tharddiad bwyd ac olrheinrwydd.

Daeth diffyg dealltwriaeth plant o darddiad bwyd i’r amlwg yr wythnos ddiwethaf yn sgil ymchwil a gyhoeddwyd gan Sefydliad Maetheg Prydain i nodi Wythnos Bwyta’n Iach. Yn ôl arolwg y Sefydliad, mae bron 1 o bob 5 (18%) o blant 5-7 mlwydd oed yn dweud bod “fish fingers” wedi’u gwneud o gyw iâr ac nid yw 1 o bob 10 o blant 11-14 mlwydd oed yn gwybod bod moron a thatws yn tyfu’n y ddaear.

“Roedden ni wrth ein bodd yn cael cefnogaeth Lesley Griffiths AC yn Rhosnesni,” meddai Swyddog Defnyddwyr HCC, Elwen Roberts, sydd wedi cynnal y sesiynau ym mhob cwr o Gymru ers dechrau 2017. “Ar y cyd gydag athrawon o ogledd Cymru, cawsom sesiwn ymarferol ar sut i baratoi, coginio a chyflwyno seigiau yn defnyddio amrywiaeth o doriadau cig coch, a rhannu syniadau ar sut i addysgu plant am ddefnyddio egwyddorion gwyddoniaeth mewn paratoi bwyd ac o ble y daw.

“Mae’n rhan bwysig o waith HCC i helpu ysgolion gyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i blant ar ddeiet cytbwys, a’u hannog i wneud dewisiadau gwybodus gan eu haddysgu am darddiad bwyd,” ychwanegodd Elwen.

Meddai Ysgrifennydd y Cabinet, Lesley Griffiths AC: “Roeddwn i’n falch o gael cynorthwyo yn y gweithdy i athrawon yn Rhosnesni, a drefnwyd gan Hybu Cig Cymru a chonsortiwm GwE. Mae gan HCC a sefydliadau bwyd eraill rôl mewn helpu i ddatblygu adnoddau i ysgolion yn y maes hwn.

“Mae’n hanfodol bod plant yn gwybod o ble y daw eu bwyd a sut mae’n cael ei gynhyrchu. Mae’r sesiynau yma’n rhannu syniadau ar gyflwyno gwersi ar wyddoniaeth bwyd mewn ffyrdd hwyliog a diddorol, yn ogystal ag ehangu gwybodaeth plant am y daith o’r fferm i’r fforc.

“Mae gan Gymru nifer o straeon cynorthwyol i’w rhannu ym maes olrheinedd bwyd. Mae cynlluniau’r Tractor Coch ac Enwau Bwyd Gwarchodedig, sef y statws sydd gan gynnyrch mor amrywiol â Chig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru, Halen Môn a Thatws Sir Benfro, yn rhan o addysgu pobl am darddiad a safon cynnyrch. Mae helpu plant i ddeall hynny hefyd yn ddatblygiad cadarnahaol.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC