Newyddion 

Cyfraniad cadarnhaol amaeth yn derbyn sylw mewn fforwm ar newid hinsawdd

Jul 12 2017

Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn pwysleisio’r cyfraniad cadarnhaol y gallai’r sector amaeth yng Nghymru ei wneud i liniaru newid hinsawdd mewn tystiolaeth a roddwyd i Bwyllgor Newid Hinsawdd y DU yng Nghaerdydd wythnos diwethaf.

Rhoddodd y cyfarfod ystyriaeth i faterion newid hinsawdd sy’n uniongyrchol berthnasol i Gymru, gyda ffocws penodol ar dargedau hinsawdd Cymreig a chyllidebau carbon.

Clywodd y Pwyllgor gan banel amaeth, o dan arweiniad Dr Prysor Williams o Brifysgol Bangor sy’n gadeirydd ar Fforwm Diwydiant Amaeth Cymru ar Newid Hinsawdd, gyda chyfraniadau gan Dr. Julie Finch o HCC ac arbenigwyr eraill ar y gwaith sy’n digwydd yn y sector amaeth yng Nghymru er mwyn cwrdd â thargedau newid hinsawdd yng nghyd-destun anifeiliaid sy’n cnoi cil.

“Roedd yn bwysig cyfleu i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd fod tirwedd Cymru yn gosod her arbennig o’i gymharu â gwledydd eraill Prydain, a phwysigrwydd y sector da byw o ran economi wledig, diwylliant ac amgylchedd Cymru,” meddai Julie Finch, Rheolwr Polisi a Strategaeth Gorfforaethol HCC.

“Er gwaetha maint yr her sydd o flaen y sector amaeth yng Nghymru o ran newid hinsawdd, roedd y panel wedi dwyn sylw at fesurau sydd eisoes yn cael eu cymryd gan ffermwyr defaid a gwartheg yng Nghymru a’r gwaith sy’n mynd rhag blaen fel rhan o brosiect sy’n derbyn cyllid RDP ar amaethu sy’n cymryd ystyriaeth o newid hinsawdd,” ychwanegodd Dr. Finch.

“Pwysleisiodd y panel y berthynas effeithiol ac agos sy’n bodoli ar draws y diwydiant yng Nghymru, a’r ffyrdd y gall ymchwil a thechnoleg gael eu trosglwyddo i ffermwyr. Mae nifer o’r mesurau sy’n helpu o ran newid hinsawdd hefyd o gymorth i ffermwyr i ddod yn fwy effeithlon, sy’n arwain at atebion sydd o fudd i bawb – cynyddu elw busnesau gwledig a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr,” meddai.

Bydd HCC, fel rhan o Fforwm Diwydiant Amaeth Cymru ar Newid Hinsawdd, yn darparu tystiolaeth ffurfiol i Bwyllgor Newid Hinsawdd y DU a fydd yn ei thro yn rhoi cyngor newydd i Lywodraeth Cymru yn hwyrach eleni.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC