Newyddion 

Cyrsiau dethol da byw i ffermwyr Cymru

Oct 3 2017

Mae cyrsiau hyfforddi ar gael i ffermwyr defaid a bîff drwy Gymru fel bo modd i gynhyrchwyr fagu stoc i’r safonau uchaf, bodloni anghenion defnyddwyr a sicrhau effeithlonrwydd o ran costau.

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnal cyrsiau dethol da byw yn ystod yr hydref yn lladd-dai mawr Cymru er mwyn cynnig hyfforddiant a chyngor ynghylch y datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant. Golyga hyn y bydd Cig Oen a Chig Eidion Cymru sydd â statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) o safon fyd-eang yn parhau i gael eu cynhyrchu i’r safonau uchaf.

Mae’r cyrsiau am ddim ac maent yn cynnig sesiynau arddangos ymarferol i gynhyrchwyr ynghyd â phrofiad ymarferol o waith mewn lladd-dy, gan gynnig dadansoddiadau ac asesiadau gydol y broses ddethol.

Cynhelir pob digwyddiad mewn lladd-dy ac mae llefydd ar gael i hyd at ddwsin o ffermwyr ar bob cwrs. Rhoddir cyfarwyddyd manwl ynglŷn â mannau trafod a’r ffactorau y dylid eu hystyried wrth ddewis gwartheg a defaid i’w lladd. Yn eu plith mae technegau trafod anifeiliaid, manylebau’r farchnad, gofynion y gadwyn gyflenwi, dosbarthu carcasau, manylebau trin a nodweddion bridiau.

Aeth Katherine Evers-Swindell, sy’n rhan o fenter marchnata cig oen newydd, ‘Ladies who Lamb’, i gwrs dethol da byw a gynhaliwyd yn ddiweddar gan Gyswllt Ffermio. Dywedodd am y profiad:

“Roedd dysgu am dueddiadau o ran gwerthu cig oen, pa doriadau sy’n gwerthu orau yn y Deyrnas Gyfunol ac i le yr rydym yn allforio rhai toriadau ac offal yn help mawr. Roedd dod i ddeall y posibiliadau a fydd yn effeithio ar gynhyrchu a bwyta cig oen ar ôl Brexit hefyd yn ddefnyddiol. Teimlaf erbyn hyn y gallaf hyrwyddo cig â llawer mwy o hygrededd wedi imi weld y broses o’r dechrau i’r diwedd.”

Fodd bynnag, nid cwrs i’r rhai sydd newydd ddechrau ffermio mohono. Mae hefyd yn addas i’r rhai sydd wedi bod yn magu stoc ers blynyddoedd lawer.

Daeth Ifan Hughes, Swyddog Datblygu Cyswllt Ffermio Sir Ddinbych ar ran Menter a Busnes, â grŵp o ffermwyr sy’n aelodau o Grŵp Trafod Cyswllt Ffermio i gwrs dethol da byw:

“Mi wnaethom ni gyd fwynhau’r cwrs dethol da byw ac roedd yn ddiddorol iawn. Gan fod y ffermwyr hyn yn fwy cyfarwydd â gwerthu stoc byw yn y farchnad, roedd hwn yn ddiwrnod hynod ddefnyddiol. Roedd y wybodaeth am raddio a gwerth y gwahanol doriadau yn arbennig o ddefnyddiol.”

Ychwanegodd Ifan, “Er bod y ffermwyr hyn wedi bod yn magu defaid ers degawdau, roedd y cwrs yn agoriad llygad go iawn ac roedd yn gyfle i ddysgu rhagor am y gwaith meddwl sy’n rhan o’r broses dethol da byw mewn lladd-dai. Byddwn yn bendant yn ei argymell i ffermwyr profiadol a’r rhai sydd newydd gychwyn arni fel ei gilydd.”

Meddai James Ruggeri, Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant gyda Hybu Cig Cymru a threfnydd y cwrs dethol da byw,

“Mae’r cyrsiau dethol da byw yn brofiad amhrisiadwy i ffermwyr defaid a bîff Cymru. Ein bwriad yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ffermwyr ynglŷn â’r diwydiant, eu dysgu am safonau dethol a’u haddysgu am yr hyn sy’n apelio at broseswyr a defnyddwyr. Nod hyn oll yw sicrhau bod ffermwyr yn cynhyrchu’r cig gorau yn y ffyrdd mwyaf effeithlon a chost effeithiol posib. ”

Ychwanegodd James, “Hoffwn estyn croeso cynnes i gynhyrchwyr cig oen a chig eidion drwy Gymru i ymuno â ni ar gwrs dethol da byw.”

Bydd cyrsiau dethol da byw yn cael eu cynnal drwy’r hydref a gellir archebu lle drwy ffonio 01970 625050 neu drwy e-bostio info@hccmpw.org.uk.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC