Newyddion 

Dyfodol disglair i gig Cymreig os llwyddir i gael bargen deg ar ôl Brexit

Nov 9 2017

Yn ei araith agoriadol i Gynhadledd Flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) yn Ngwesty’r Vale ger Caerdydd heddiw (Dydd Iau, 9 Tachwedd) amlinellodd cadeirydd y bwrdd cig coch Cymreig, Kevin Roberts, sut y gallai allforion fod o gymorth i greu dyfodol llewyrchus i’r diwydiant; ond dim ond os ellid goresgyn y rhwystr sydd ar y ffordd yn sgil Brexit.

Wrth annerch cynulleidfa o ffermwyr, proseswyr a ffurfwyr polisi, cyfeiriodd Kevin Roberts at dueddiadau byd-eang fyddai’n agor y drws i gynnyrch Cymreig.

Meddai; “Mewn sawl ardal o’r byd mae twf sylweddol mewn pryniant cig gan ddosbarth canol newydd sydd ar gynnydd. Os gall ein llywodraethau sicrhau mynediad i’r marchnadoedd hynny, mae’r cyfleon yno. Mae yna farchnadoedd i gynnyrch premiwm sy’n medru dangos ei safon a’i olrheinedd – agweddau sy’n gryfderau mawr i gig coch o Gymru.

“Bydd datblygu marchnaoedd allforio presennol a rhai newydd, gan gymryd mantais ar sectorau premiwm, yn ein helpu i sicrhau elw gwell i ffermwyr a phroseswyr,” ychwanegodd. “Mae’r dystiolaeth yn dangos fod y pris y mae’r ffarmwr yn ei dderbyn yn uwch pan mae allforion yn cynyddu, a byddai allforio hefyd yn ein galluogi i ddod o hyd i farchnadoedd mwy proffidiol i grwyn ac offal.”

Ond rhybuddiodd Kevin y diwydiant fod llawer yn ddibynnol ar ganlyniad trafodaethau Brexit, yn enwedig felly i’r sector cig oen sy’n ddibynnol iawn ar allforion.

“Mae’r holl waith annibynnol yn awgrymu y byddai’r sector cig oen mewn sefyllfa anodd petai Ardoll WTO o dros 40%. Mae ystyriaethau fel cydbwyso’r carcas a natur dymhorol y cyflenwad yn golygu na ellid gwerthu’r cynnyrch sy’n cael ei allforio ar hyn o bryd yn y farchnad Brydeinig, hyd yn oed pe bai llai o fewnforion,” meddai Kevin.

“Ry’n ni’n datblygu cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu’r diwydiant rhwng nawr a 2025,” esboniodd, “ond fel yr ydym yn gwybod, mae yna rwystr yn y ffordd y mae’n rhaid ei oresgyn.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC