Newyddion 

Prinder gwellt yn arwain ffermwyr i edrych ar ddeunydd gwely amgen i’w stoc

Dec 12 2017

Mae prinder cyffredinol o wellt ar draws Brydain, sydd wedi achosi prisiau i ddyblu. O ganlyniad, mae nifer o ffermwyr yng Nghymru yn archwilio deunyddiau gwasarn gwahanol ar gyfer eu gwartheg, defaid a moch dros y gaeaf.

Yn y gorffennol bu’r corff cig coch Hybu Cig Cymru (HCC), yn ymchwilio i fanteision ac anfanteision gwahanol ddeunyddiau amgen, ac wedi annog ffermwyr i ystyried pa opsiynau fyddai’n gweithio orau o fewn eu systemau.

“Bu cynnydd sylweddol ym mhris gwellt am nifer o resymau, gan gynnwys galw gan gynhyrchwyr ynni adnewyddadwy a thywydd gwael adeg y cynhaeaf,” esboniodd Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant HCC James Ruggeri.

Bydd llawer o ffermwyr yn parhau i ddefnyddio gwellt, ond yn mabwysiadu strategaethau i gadw rheolaeth ar y costau. “Yn dibynnu ar eu systemau, bydd rhai amaethwyr yn dewis gwneud mwy o ddefnydd o slats neu i adael eu hanifeiliaid allan am gyfnod hirach. Gellir hefyd leihau faint o wellt a ddefnyddir trwy sicrhau fod adeiladau’n sych ac wedi eu awyru’n ddigonol,” meddai James.

“Ond hefyd mae nifer o ffermwyr yn archwilio deunyddiau eraill, ac mae gwahanol rinweddau i bob un,” ychwanegodd.

Cyfeiriodd James at waith ymchwil gan HCC sy’n cael ei grynhoi yn y pamffled, Defnyddiau Gwahanol ar gyfer Gwasarn i Wartheg Cig Eidion a Defaid o Dan Do yng Nghymru, sydd ar gael ar wefan HCC ac mewn copi caled.

“Yn gyffredinol, mae’n anodd curo gwellt haidd neu wenith, ond gyda’r gost yn cynyddu mae yna ddewisiadau eraill,” meddai. “Y ffactorau allweddol i’w hystyried yw os yw’r deunydd gwasarn yn cadw anifeiliaid yn sych, yn iach ac yn gyfforddus; os yw’n hawdd cael gafael arno’n gymharol rhad; ac faint mor hawdd ydyw i’w storio a’i ddefnyddio fel gwrtaith. Rhaid cofio hefyd fod rhaid cael tystysgrif eithrio gwastraff ar gyfer ambell fath o ddeunydd.”

“Mae naddion pren yn effeithiol iawn wrth gadw defaid, ond mae’n rhaid ei gompostio am gyfnod cymharol hir ar ôl ei ddefnyddio. Gellir compostio gwellt rêp neu Miscanthus yn llawer haws. Defnyddir rhedyn gan rai ffermwyr ac mae yna fanteision o’i ddefnyddio fel deunydd gwasarn, ond mae tystiolaeth ei fod yn rhyddhau carcinogenau,” ychwanegodd James.

Mae llyfryn HCC ar ddeunydd gwasarn amgen ar gael trwy gysylltu â info@hccmpw.org.ukneu arlein http://welsh.hccmpw.org.uk/publications/farming_industry_development/alternative_bedding_for_livestock

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC