Newyddion 

Cogyddion o’r Swisdir yn cael ysbrydoliaeth o Fannau Brycheiniog

Dec 21 2017

Mae taith i Gymru wedi bod o gymorth i rai o ben-cogyddion y Swisdir i greu prydau newydd blasus gyda’r Cig Oen Cymreig gorau.

Mae poblogrwydd Cig Oen Cymru PGI wedi bod yn tyfu ymhlith gwestai a thai bwyta yn y Swistir. Trefnwyd y daith gan Hybu Cig Cymru (HCC), mewn cydweithrediad â chwmni mewnforio bwyd o’r wlad sydd wedi ychwanegu cig Cymreig i’w ystod o gynnyrch y llynedd, er mwyn cynyddu’r galw.

Er mwyn hybu gwybodaeth am darddiad, safon a hyblygrwydd y cig, trefnwyd i’r cogyddion a pherchnogion bwytai i ymweld â fferm ym Mannau Brycheiniog, cawsant weld sut mae’r cig yn cael ei brosesu a phrofi dosbarth-meistr gan gigydd ar sut i baratoi toriadau, a gorffennodd y daith gydag arddangosfa goginio.

Cafodd yr ymwelwyr o’r Swistir fwynhad mawr o weld sut y mae Cig Oen Cymru’n cael ei gynhyrchu yn yr amgylchedd naturiol, yn ôl y ffermwr cig oen ac eidion Richard Roderick o Dalybont-ar-Wysg. “Mae’n rhoi llawer o hyder i gogyddion i weld sut y mae’r ŵyn yn cael eu magu mewn ffordd sy’n gweddu i’r amgylchedd ac sy’n arbennig o dda ar gyfer lles yr anifail, yn ogystal â’r ffaith fod modd ei olrhain o’r fferm i’r fforc,” meddai Richard. “Gobeithio bydd yr ymweliad yn ysbrydoli’r cogyddion a’u cyfoedion i ddefnyddio mwy o gig o Gymru yn eu bwytai!”

Dywedodd asiant HCC yng Nghanolbarth Ewrop, Patricia Czerniak, fod y galw am Gig Oen Cymru PGI wedi cynyddu’n sylweddol yn y Swisdir ar ôl ailsefydlu’r fasnach yn ddiweddar.

“Mae gwestai, tai bwyta a thwristiaeth yn rhan bwysig iawn o economi’r Swistir, ac mae cogyddion yn chwilio am gynhwysion o safon,” esboniodd Patricia. “Ers iddynt gynnwys Cig Oen Cymru ymhlith eu cynnyrch y llynedd, mae gwerthiant un cwmni mewnforio o’r cig wedi dyblu, ac maent yn gobeithio y bydd yn treblu erbyn diwedd 2017. Gall gyflwyno’u darpar-gleientiaid i Gymru fod er lles mawr i’r fasnach.”

Roedd Patricia hefyd yn falch iawn o weld y cogyddion yn cael syniadau newydd trwy eu hymweliad. “Yn dilyn yr arddangosfa goginio, gofynodd nifer o’r cogyddion am doriadau newydd, gan gynnwys afu a ‘sweetbreads’,” meddai. “Roedd yr ymwelwyr yn cynnwys rhai o ben-cogyddion y Swistir, felly gobeithio bydd eu seigiau Cig Oen Cymru yn gosod ffaswin yn y wlad.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC