Newyddion 

HCC yn trafod cig coch gyda gweithwyr iechyd

Jan 9 2018

Bu nyrsys a gweithwyr iechyd eraill yn gwella’u dealltwriaeth o fanteision iechyd cig coch yn ddiweddar.

Roedd Hybu Cig Cymru (HCC) yn bresennol yng nghynhadledd Nursing in Practice, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn Nghanolfan y Cenhedloedd er mwyn lledaenu gwybodaeth a dealltwriaeth ymhlith gweithwyr iechyd o bwysigrwydd cig coch mewn deiet gytbwys.

Daeth 200 o nyrsys a gweithwyr iechyd cymunedol ynghyd o bob cwr o Gymru a thu hwnt i’r digwyddiad, a gynhelir yn flynyddol, gyda’r amcan o roi hwb i’w datblygiad proffesiynol a chynyddu eu gwybodaeth.

Ymwelodd nifer fawr â stondin HCC er mwyn gweld yr arddangosfeydd rhyngweithiol a thrafod rôl cig coch mewn deiet gytbwys a sut y gall gyfrannu at adferiad iechyd cleifion. Cawsant hefyd y cyfle i brofi eu gwybodaeth o gig coch gyda holiadur a ddangosai y byddai 100% ohonynt yn argymell cleifion oedd yn dioddef o ddiffyg haearn i fwyta cig coch.

Dywedodd Swyddog Defnyddwyr HCC Elwen Roberts:

“Roedd yn braf i weld cynifer o nyrsys a gweithwyr iechyd eraill yn dangos gymaint o ddiddordeb yn y berthynas rhwng cig coch ac iechyd. Wrth gwrs, roedd llawer eisoes yn ymwybodol fod cig coch o Gymru yn ffynhonnell wych o brotein, ond fe adawsant gyda dealltwriaeth ddyfnach o sut y gall gig gyfrannu at ddeiet gytbwys iach.

“Roedd yn syndod i nifer ohonynt fod yna fwy o fraster mewn 100g o gaws meddal na 100g o borc wedi ei grilio, sy’n dangos rhai o’r cam-wybodaeth sy’n bodoli am gig coch ac iechyd.”

Mae gwaith HCC wrth hyrwyddo cig coch fel rhan o ddeiet gytbwys yn dod yn sgil cynhadledd y corff cig coch ar ddiwedd 2017, lle’r oedd iechyd yn uchel ar yr agenda. Ymhlith y brif siaradwyr oedd y dietegydd nodedig Dr. Carrie Ruxton.

Aeth Dr. Ruxton ati i ymateb i rai o’r cam-ganfyddiadau am gig coch, gan bwysleisio fod dim cysylltiad rhwng cancr, diabetes math 2 neu cholesterol uchel a bwyta cig coch braster-isel yn gymhedrol. Pwysleisiodd:

“Mae cig oen, cig eidion a phorc sy’n isel mewn braster yn cynnwys elfennau pwysig ar gyfer iechyd, er enghraifft haearn,  sinc, a fitaminau D a B. Mae nifer o grwpiau o fewn y gymdeithas, gan gynnwys yr henoed, menywod a merched, a phlant ifanc, yn aml yn ddiffygiol yn yr elfennau yma a gallant fanteisio o fwyta mwy o gig coch.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC