Newyddion 

Sector Cig Coch yn Monitro Cynnydd ar ei Chynllun Gweithredu

Jan 24 2018

Mae Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cymeradwyo adroddiad monitro diweddaraf y sector cig coch ar ei weledigaeth strategol o fewn y cynllun ‘Dyfodol y Diwydiant’.

Mae’r cynllun, a ddrafftiwyd gan Lywodraeth Cymru a Hybu Cig Cymru (HCC) mewn cydweithrediad â’r sector gyfan, yn gosod nifer o dargedau er mwyn tyfu’r sector, a hynny mewn dau brif faes:- cynyddu’r incwm o werthiant cig oen, cig eidion a phorc o Gymru; a gwella allbwn ffermydd o fewn y diwydiant.

Prif amcan y Cynllun Gweithredu yw i greu diwydiant cig coch effeithlon a chynaliadwy sydd o fudd i bobl Cymru ac yn medru ymateb mewn ffordd gystadleuol i farchnad sy’n newid yn barhaus. Ond mae e wedi ei saernïo mewn ffordd hyblyg gan fod nifer o ffactorau allanol yn effeithio ar ddyfodol y sector.

Ymhlith y prif ffactorau allanol sy’n berthnasol ar hyn o bryd yw effeithiau’r refferendwm ar aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys newidiadau mewn cyfraddau arian ac ansicrwydd am ddyfodol masnach ag Ewrop, yn ogystal â ffactorau eraill megis effaith tywydd ar y diwydiant amaeth.

“Mae’r sector cig coch o bwys mawr i economi Cymru,” meddai Prif Weithredwr HCC Gwyn Howells. “Mae ymhell dros hanner busnesau amaethyddol Cymru yn gynhyrchwyr cig oen, cig eidion a phorc, a’n brandiau PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) yw bwydydd mwyaf adnabyddus Cymru.”

“Mae gan ein diwydiant amcanion uchelgeisiol i’w anelu atynt erbyn 2020,” ychwanegodd. “Ymhlith uchafbwyntiau’r flwyddyn diwethaf yw cynhyrchu fideos ryseitiau newydd ar gyfer marchnata ar-lein, hyrwyddo ymhlith manwerthwyr ym Mhrydain, a thyfu allforion mewn nifer o wledydd pwysig.”

Dywedodd Gwyn Howells, “Mae cynyddu effeithlonrwydd ar-fferm hefyd yn bwysig iawn ar gyfer dyfodol y diwydiant. Bu camau ymlaen ar nifer o’r targedau pwysig sy’n helpu proffidioldeb y ffarmwr tra hefyd yn cyfrannu at leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr y diwydiant amaethyddol.”

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths:

“Rwy’n falch o gymeradwyo’r adroddiad monitro blynyddol diweddaraf ar gyfer y sector cig coch. Mae’n amlwch o ddarllen yr adroddiad y bu cynnydd mewn nifer o’r meysydd pwysig a gofnodwyd yng Nghynllun Gweithredu strategol ‘Dyfodol y Diwydiant’.

“Wrth i ni baratoi ar gyfer dyfodol tu fas i’r UE mae’n bwysig i ni gymryd mantais o bob cyfle i weithredu mewn ffordd mwy cydweithredol ac effeithiol er mwyn adeiladu gwydnwch ein diwydiant a chreu diwydiant cig coch ffyniannus a chynaliadwy yng Nghymru.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC