Newyddion 

Y Cyrff Ardoll yn Cyhoeddi Rhaglen gwerth £2 filiwn o Weithgareddau Ar y Cyd

Feb 6 2018

Mae’r cyrff ardoll cig coch yng Nghymru, Lloegr a’r Alban wedi cyhoeddi rhaglen bwysig o weithgareddau ar y cyd trwy gyfrwng cronfa wedi ei chlustnodi sy’n cynnwys £2 filiwn o ardollau cig coch AHDB.

Cytunodd y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB), Hybu Cig Cymru (HCC) a Quality Meat Scotland (QMS) i gydweithio ar amrediad o weithgareddau a fydd yn dechrau yn 2018.

Cafodd hyn ei ddatblygu fel cytundeb rhan amser wrth i’r  chwilio barhau am ateb hirdymor i’r mater o ardollau’n cael eu casglu yn y lladd-dai yn Lloegr am anifeiliaid a gafodd eu magu yng Nghymru neu’r Alban.

Mae'r tri sefydliad yn rhannu ymrwymiad ar y cyd i gydweithio ar unwaith er mwyn sicrhau bod talwyr ardoll ym mhob un o wledydd Prydain yn elwa o'r gweithgareddau a ddarperir trwy gyfrwng y gronfa o £2 filiwn.

Mae'r cytundeb a gyhoeddwyd heddiw (6 Chwefror 2018) yn dilyn 12 mis o drafodaethau rhwng y tri chorff ar ôl i fframwaith y gronfa gael ei bennu gan Weinidogion yn gynnar yn 2017.

Cytunwyd bryd hynny y byddai’r AHDB yn neilltuo £2 filiwn i gynnal rhaglen o weithgareddau a fyddai o fudd i dalwyr ardoll gwartheg, defaid a moch yng Nghymru, yr Alban a Lloegr.

Dywedodd Jane King, Prif Weithredwr AHDB: “Mae’r tri chorff ardoll ym Mhrydain yn rhannu sawl her a'r ffaith syml yw y gallwn fynd i'r afael â nhw yn fwy effeithiol trwy gydweithio.

“Er ein bod eisoes yn gweithio'n agos â'n cydweithwyr yn HCC a QMS ar wahanol brosiectau, bydd y trefniad newydd hwn yn cymryd ein cydweithrediad i lefel gwbl newydd oherwydd bydd y tri sefydliad yn penderfynu ar y cyd sut y byddwn yn buddsoddi'r gronfa hon i sicrhau’r budd mwyaf i’r sectorau cig coch.”

Dywedodd Gwyn Howells, Prif Weithredwr HCC: “Bu llawer o ddisgwyl am fynd i'r afael â’r mater o ddiwydiant cig coch Cymru’n colli incwm ardoll. Er y bydd angen deddfwriaeth ar gyfer ateb parhaol, bydd y trefniad interim hwn yn caniatáu mwy o werth am arian ac atebolrwydd i dalwyr ardoll Cymru.

“Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio â'n cydweithwyr yn yr Alban a Lloegr ar raglenni pwysig o weithgareddau ar y cyd mewn meysydd megis mynediad i'r farchnad dramor, ymchwil a chyfleu’r manteision i iechyd o gynnwys cig coch mewn diet cytbwys.”

Dywedodd Alan Clarke, Prif Weithredwr QMS: “Mae'n galonogol gweld y cynnydd a wnaed a’r gydnabyddiaeth a roddwyd i symud da byw o amgylch Prydain a'r effaith y mae hyn yn ei gael ar bob un o'r cyrff ardoll.

“Y flaenoriaeth nawr yw sicrhau ein bod yn defnyddio’r gronfa a glustnodwyd i roi’r budd mwyaf i dalwyr ardoll. Mae'r cydweithrediad hwn yn rhoi'r cyfle i ni gydgysylltu ar faterion sy'n effeithio ar y diwydiant, waeth beth yw’r ddaearyddiaeth.”

Mae'r cyrff ardoll wedi cytuno y bydd y gronfa ar-y-cyd newydd, o flwyddyn ariannol 2018/19, yn canolbwyntio ar bum maes blaenoriaethol:

  • Sioeau rhyngwladol a digwyddiadau allforio
  • Mynediad i farchnadoedd
  • Paratoi ar gyfer Brexit
  • Cig ac iechyd, iechyd anifeiliaid a’r amgylchedd
  • Ymchwil

Bydd y gronfa a glustnodwyd yn hybu presenoldeb rhyngwladol i gig o Brydain ac yn rhoi mynediad iddo i farchnadoedd tramor allweddol, gan ganolbwyntio’n benodol ar baratoi'r sector cig coch ar gyfer yr heriau a'r cyfleoedd posibl sy'n debygol o ddilyn Brexit.

Yn y categori cig ac iechyd, iechyd anifeiliaid a'r amgylchedd bydd y tri sefydliad yn canolbwyntio ar gydweithio ar negeseuon cadarnhaol i wrthsefyll negeseuon negyddol. Disgwylir i waith ar ymwrthedd gwrthficrobaidd ddenu’r arian mwyaf yn y sector ymchwil.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC