Newyddion 

Annog ffermwyr i baratoi yng nghyfarfodydd sioe deithiol Brexit

Mar 5 2018

Bu ffermwyr Cymru’n mynd i’r afael â’r hyn y gallai Brexit ei olygu i’w busnesau a sut orau i baratoi ar ei gyfer mewn cyfres o gyfarfodydd agored a gynhaliwyd ledled Cymru.

Yn y cyfarfodydd, a drefnwyd gan y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB) a Hybu Cig Cymru (HCC), clywodd dros 150 o ffermwyr arbenigwyr masnach yn amlinellu sefyllfaoedd posibl ar gyfer y diwydiant amaethyddol yng Nghymru ar ôl Brexit.

Cynhaliwyd y cyfarfodydd yng Nghlunderwen, Aberhonddu, Abergele a'r Trallwng ddiwedd mis Ionawr a dechrau mis Chwefror, a bu cyfle i archwilio’r dadansoddiadau a'r data diweddaraf er mwyn dangos sut y gallai gwahanol gytundebau masnach effeithio ar y sectorau defaid, cig eidion, porc, llaeth, garddwriaeth a grawn.

Yn ogystal â diweddaru’r ffermwyr a oedd yn bresennol ynghylch y camau trafod presennol ar gyfer Brexit  a chrynhoi effaith gwahanol sefyllfaoedd masnachu posibl ar y diwydiant, bu siaradwyr AHDB a HCC hefyd yn cynnal sesiynau Holi ac Ateb, ac roedd cynrychiolwyr Cyswllt Ffermio wrth law yn ystod y cyfarfodydd i dynnu sylw at eu gwasanaethau cymorth i ffermwyr.

Dywedodd John Richards, Rheolwr Datblygu a Chysylltiadau’r Diwydiant yn HCC, ‘Y neges allweddol i  ffermwyr sy'n deillio o'r cyfarfodydd hyn yw bod rhaid iddyn nhw ddechrau meddwl a pharatoi nawr ar gyfer y dyfodol. Er nad ydym yn siŵr ar hyn o bryd beth yn union fydd y cytundebau masnachu a mynediad,  mae’n berffaith sicr fod yn rhaid i ffermwyr ddechrau meddwl am y dyfodol nawr. Bydd AHDB a ninnau’n edrych ar ba adnoddau a dadansoddiadau pellach y gallwn eu darparu i helpu ffermwyr i baratoi.’

Dywedodd Phil Bicknell, Cyfarwyddwr Gwybodaeth am y Farchnad yn AHDB, “Ry’n ni’n gwybod fod dipyn o ansicrwydd yn dod yn sgil Brexit, ond mae’r ymchwil a’r dadansoddiad yn helpu ni ddeall effaith y newidiadau posib ar wahanol sectorau amaethyddol. Mae hynny’n gam pwysig o ran deall beth all feddwl i fusnesau fferm unigol. Bydd Brexit yn golygu penderfyniadau heriol i nifer o fusnesau, ac roedd yn dda gweld trafodaeth mor dda a chynulleidfaoedd llawn yn y cyfarfodydd.”

Os hoffech gael copi o'r cyflwyniad o'r cyfarfod, cysylltwch â HCC ar 01970 525050 neu e-bost info@hccmpw.org.uk

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC