Newyddion 

Ymchwil HCC yn dangos gwerth dynodiad bwyd PGI

Mar 15 2018

Mae gwaith ymchwil a wnaed er mwyn gwerthuso cynllun hyrwyddo tair blynedd i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru wedi tanlinellu pwysigrwydd y statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) y mae’r bwydydd yn eu mwynhau.

Wedi ei ran-ariannu gan grant o gronfa Ewropeaidd i farchnata cynnyrch amaethyddol, roedd y gwaith marchnata a arweiniwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn canolbwyntio ar adeiladu brandiau cig coch Cymru mewn pedair o farchnadoedd pwysicaf Ewrop – sef yr Almaen, yr Eidal, Sweden a Denmarc.

Llwyddodd y cynllun i sicrhau busnes newydd i gig coch o Gymru gyda manwerthwyr a chyfanwerthwyr arlwyo, ac fe gyfrannodd at gynnydd mewn allforion i’r gwledydd hyn.

Dangosodd ymchwil gan gwmni DJS Research fod ymwybyddiaeth o ddynodiadau daearyddol Ewropeaidd, statws y mae Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn ei rannu gyda bwydydd eiconig eraill megis Champagne a Parma Ham, yn cynyddu yn y gwledydd hyn, ac yn helpu i atgyfnerthu canfyddiadau cadarnhaol cwsmeriaid am safon ac olrheinedd bwyd.

Ar draws y bedair gwlad, dywedodd dros hanner y cwsmeriaid (55%) y byddai’n well ganddynt brynu cynnyrch oedd yn dangos y symbol PGI. Yn rhannol oherwydd fod ganddo’r dynodiad, dywedodd 37% y byddent yn fwy tebygol o brynu Cig Oen Cymru yn y dyfodol, gyda ffigwr hyd yn oed yn uwch (49%) yn dweud yr un peth am Gig Eidion Cymru.

“Roedd y cyllid tair-blynedd yma o gymorth mawr i HCC i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI mewn marchnadoedd Ewropeaidd pwysig,” meddai Swyddog Allforio HCC Deanna Jones. “Er enghraifft, fe wnaeth ein helpu i sicrhau archebion newydd yn sector gwasanaeth bwyd yr Almaen a chydweithio gyda chwmni archfarchnad pwysig yn Nenmarc i lansio cynllun marchnata arloesol y ‘lamb cam’, oedd yn dangos yr amgylchedd Gymreig naturiol lle mae’r defaid yn byw.”

“Fel y dengys yr ymchwil, mae meddu ar y dynodiad PGI ar gyfer cig oen ac eidion yn helpu atgyfnerthu’r neges fod ein cig yn gynaliadwy ac yn hawdd ei olrhain,” ychwanegodd. “Mae’r symbol yn fwy adnabyddus ymlith cwsmeriaid mewn rhai gwledydd, fel yr Eidal, nag ydyw ym Mhrydain, ond yn y diwydiant bwyd ar draws y byd mae’n farc cydnabyddedig o safon uchel.”

Esboniodd Deanna; “Mae cadw’r dynodiad PGI ar gyfer Cig Oen a Chig Eidion Cymru ar ôl Brexit yn hanfodol ar gyfer datblygiad hir-dymor ein brandiau. Mae’n bosib i fwydydd a gynhyrchir y tu fas i’r UE i gael y statws yma, ac mae HCC yn parhau i gydweithio â Llywodraethau yng Nghymru a San Steffan a gyda Chymdeithas Enwau Bwyd Gwarchodedig Prydain i sicrhau parhad y statws.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC