Newyddion 

Gweithdy yn ymchwilio i dechnolegau newydd er mwyn helpu’r diwydiant cig i greu llai o wastraff

Mar 29 2018

Daeth Hybu Cig Cymru (HCC) â gwyddonwyr a phroseswyr cig at ei gilydd mewn digwyddiad arbennig a oedd yn ymwneud â defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i wneud mwy o elw ac i amharu llai ar yr amgylchedd.

Yn y gweithdy, a gynhaliwyd ar 15 Mawrth mewn partneriaeth â Chanolfan Ragoriaeth Bioburo BEACON dan arweiniad IBERS ym Mhrifysgol Aberystwyth, bu trafod am y defnydd o dechnoleg newydd i droi sgil-gynhyrchion anifeiliaid yn nwyddau defnyddiol y gellid eu gwerthu.

Clywyd hefyd gan gwmnïau a oedd wedi llwyddo i ddefnyddio llai o ddŵr ac egni, a bu trafod ynghylch y dechnoleg Biodreulio Anaerobig ddiweddaraf sy'n troi gwastraff organig yn drydan, tanwyddau a sgil-gynhyrchion eraill y gellir eu gwerthu.

Cynrychiolwyd ystod eang o broseswyr o Gymru yn y gynhadledd, gan gynnwys lladd-dai mawr a bach. Roedd y siaradwyr yn cynnwys arbenigwyr blaenllaw ar leihau gwastraff ac ychwanegu gwerth at sgil-gynhyrchion; yn eu plith roedd biocemegydd cymhwysol, Dr David Bryant; arbenigwr ar wastraff a gweithgynhyrchu, Chris Morris; ac arbenigwr ar dreulio anaerobig, yr Athro Sandra Esteves.  

“Roedd y gweithdy hwn yn effeithiol iawn o ran dod ag ymchwilwyr academaidd a busnesau o gadwyn gyflenwi cig coch Cymru at ei gilydd,” esboniodd Dr Eleri Price, Gweithredwr Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi yn HCC.

Ystadegyn allweddol yw y bydd anifail cig eidion 650kg nodweddiadol yn cynhyrchu 345kg o gig, a’r her felly yw canfod sut orau y gellir defnyddio gweddill y carcas, yn enwedig am fod y farchnad ar gyfer crwyn yn llai proffidiol nag a fu,” meddai. “Mae gwneud hyn yn llwyddiannus yn golygu bod y diwydiant ar ei ennill - mae troi sgil-gynhyrchion anifeiliaid yn nwyddau defnyddiol yn helpu proffidioldeb, ac mae hefyd yn lleihau gwastraff.

“Mae'r sector eisoes yn cymhwyso arferion da iawn wrth leihau ei fewnbwn a'r effaith ar yr amgylchedd,” meddai Eleri. “Ond gyda thechnoleg yn symud ymlaen drwy'r amser, mae ffyrdd o ddefnyddio sgil-gynhyrchion yn dod i'r amlwg.”

Dywedodd, “Roedd yn ddiddorol clywed am waith BEACON yn helpu cwmnïau i echdynnu nwyddau gwerthfawr y gellir eu defnyddio mewn ffyrdd amrywiol dros ben, o ynni adnewyddadwy i gynhyrchion fferyllol. Rhannodd llawer o'r proseswyr ddata diddorol ar sut maen nhw’n lleihau gwastraff ac yn defnyddio sgil-gynhyrchion, ac mae technoleg treulio anaerobig newydd yn amlwg yn rhywbeth i’w ystyried.”

Roedd y gweithdy yn rhan o gylch gwaith HCC i ddatblygu'r gadwyn gyflenwi gyfan, i sicrhau diwydiant cig coch mwy proffidiol a chynaliadwy a mynd i’r afael â her newid yn yr hinsawdd.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC