Newyddion 

Ffactorau’n Cyfuno i Roi Hwb i Brisiau Ŵyn

Apr 13 2018

Ers dechrau’r flwyddyn, mae prisiau ŵyn ym martiau Cymru wedi cyrraedd lefelau uchel nas gwelwyd ers rhai blynyddoedd.

Yn ôl ffigurau Hybu Cig Cymru (HCC), mae ŵyn wedi bod yn derbyn pris uwch na £2 y kilo am y rhan fwyaf o 2018, ond yn ddiweddar wedi cynyddu i gyfartaledd wythnosol o dros £2.50, o’i gymharu â £1.88 yr adeg cyfatebol y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae’r galw, yn amlwg, yn uwch na’r cyflenwad ar hyn o bryd, sy’n cael ei achosi gan nifer o ffactorau – gwendid y Bunt, cryfder allforion, Pasg cynnar, a pholisïau’r archfarchnadoedd Prydeinig.

Ers rhai misoedd mae ffigurau masnach HMRC yn dangos hwb sylweddol o ran faint o gig oen sy’n cael ei allforio dramor. Bu’r rhan fwyaf o’r cynnydd o fewn Ewrop, er enghraifft i’r Almaen lle’r oedd mewnforion cig oen o Brydain yn ystod Ionawr 2018 63% yn uwch na’r un mis y llynedd.

Esboniodd Dadansoddydd Data HCC, Glesni Phillips, fod sefyllfa’r Bunt yn ffactor bwysig; “Mae’r Bunt wan yn helpu cig Cymreig i fod yn gystadleuol dramor – ry’n ni wedi gweld cynnydd mawr mewn allforion i wledydd yn Ewrop a thu hwnt – ac wrth gwrs yn gwneud mewnforion yn ddrutach. Mae hyn, a lleihad yng nghyflenwad cig oen o hemisffer y de, wedi effeithio ar bolisiau rhai archfarchnadoedd o ran prynu llai o gig tramor.”

“Ry’n ni yng nghanol cyfnod o brisiau uchel mewn nifer o sectorau, gan gynnwys gwartheg eidion, ond oherwydd fod ein diwydiant defaid yn ddibynnol iawn ar y fasnach rhyngwladol mae’r patrwm yn fwyaf dramatig yn achos cig oen,” ychwanegodd Glesni.

“Mae ffactorau eraill ar waith hefyd, gan gynnwys tywydd garw yn cwtogi ar gyflenwad anifeiliaid a Phasg cynnar,” meddai, “ond i raddau helaeth mae’r pris uchel yn adlewyrchu’r sefyllfa wleidyddol dros-dro, sef fod canlyniad Refferendwm Brexit wedi gwanhau’r Bunt, ond fod gennym o hyd yr hawl i fasnachu’n rhydd ag Ewrop tan fis Mawrth 2019.”

“Mae’n anodd darogan sut y bydd prisiau ŵyn yn symud dros y misoedd nesaf,” dywedodd Glesni, “ond yn y tymor hir bydd llawer yn dibynnu ar sut fath o drefniant fydd rhwng Prydain ac Ewrop; byddai unrhywbeth llai na masnach rydd yn sialens fawr i’r sector ddefaid.”

Mae HCC yn cydweithio â AHDB i ddadansoddi effaith posib Brexit ar y diwydiant amaeth. Cynhaliwyd cyfres o weithdai  ar draws Cymru yn Ionawr a Chwefror i helpu ffermwyr i baratoi, ac mae gwaith ymchwil yn parhau.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC