Newyddion 

Canolbwyntio ar gynhyrchu porthiant yn effeithlon mewn digwyddiad tir glas

May 4 2018

A'r tywydd yn dechrau newid ar ôl rhai misoedd anodd, mae’n anochel fod ffermwyr da byw yn dechrau meddwl am gynhyrchu glaswellt – i’w bori gan da byw ac i gynhyrchu silwair ar gyfer y gaeaf nesaf.  

Rheoli tir glas fydd yn cael y prif sylw yn nigwyddiad Tir Glas Sioe Frenhinol Cymru yn Four Crosses ger Y Trallwng.

Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn chwarae rhan flaenllaw yn y sioe ddwyflynyddol ar 16 Mai.  Yn ogystal â bod yn noddwyr a chael stondin yno i drafod ei waith diweddaraf ac i ddosbarthu llenyddiaeth, mae HCC yn trefnu cyfres o seminarau sy'n cynnwys cyfraniadau gan ymchwilwyr o’r radd flaenaf ynghylch rheoli glaswellt yn effeithlon.

Meddai Gwawr Parry, Swyddog Datblygu’r Diwydiant yn HCC, a fydd yn cadeirio un o'r seminarau: “Mae cynhyrchu porthiant yn llwyddiannus ar y fferm yn hanfodol i'r diwydiant cig coch.  Felly, mae HCC yn falch o allu cefnogi digwyddiad Tir Glas Sioe Frenhinol Cymru yn Four Crosses ar 16 Mai.   Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael hyd i nifer o siaradwyr rhagorol ar gyfer y gyfres o seminarau, a bydd rhai ohonynt yn cynnig safbwynt rhyngwladol.”

“Yn ogystal, mae gan HCC nifer o lawlyfrau i'w dosbarthu,  Mae’r rhain yn rhoi canllawiau ymarferol ar reoli tir glas a chynhyrchu silwair yn effeithiol, a byddwn yn lansio rhifyn 2018 o'r Rhestr Glaswellt a Meillion Cymeradwy,” ychwanegodd Gwawr.

Mae dau o'r siaradwyr yn ymchwilwyr tir glas arbenigol yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Bydd Dr Christina Marley yn canolbwyntio ar y prosiect SUREROOT, sef menter ymchwil gwerth £2.5 miliwn a gefnogir gan y BBSRC ac ystod o bartneriaid yn y diwydiant, gan gynnwys HCC, i ddatblygu glaswellt a meillion newydd sy'n gwneud llifogydd a sychder yn llai tebygol.

“Mae SUREROOT yn datblygu glaswellt a meillion sydd â mwy o wreiddiau ac wrthi’n canfod sut y gallan nhw wella cynhyrchedd a diogelu’r pridd pan fo’r tywydd yn wael iawn,” meddai Dr Marley.

Bydd y gwyddonydd ymchwil silwair, Rhun Fychan, yn amlinellu SMARTsilage, sef prosiect cydweithredol sy'n gobeithio  arbed dros £8 miliwn i ffermwyr Cymru bob blwyddyn.

Dywedodd Rhun: “Wrth gadw silwair mewn cladd, amcangyfrifir bod 25% ohono’n cael ei wastraffu. Mae hyn nid yn unig yn golled ariannol sylweddol, ond mae hefyd yn golygu fod llai o silwair ar gael a bod yr anifeiliaid yn dioddef. Mae SMARTsilage yn dwyn ynghyd arbenigedd i wella effeithlonrwydd silwair ac mae hefyd yn lleihau gwastraff mawr drwy fanteisio ar dechnolegau hen a newydd.

Bydd siaradwyr eraill yn y digwyddiad Tir Glas yn ychwanegu blas rhyngwladol. Bydd Anu Ellä, o ProAgria yn y Ffindir, yn rhoi cyflwyniad ar y sialens o reoli glaswellt yn Sgandinafia, tra y bydd un o Ysgolorion HCC, Thomas Howells, yn rhannu ei brofiad o astudio Tecnobori yn Seland Newydd.

Bydd y seminarau hefyd yn cynnwys trafodaeth ynghylch dyfodol hirdymor y diwydiant ar ôl Brexit, gan gynnwys anerchiad gan Gadeirydd HCC, Kevin Roberts.

 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC