Newyddion 

Ystadegau newydd yn dangos y ffordd o ran cynhyrchu cig eidion yn effeithiol

May 8 2018

Mae data newydd gan y Gwasanaeth Symudiadau Gwartheg Prydeinig (BCMS) wedi amlygu ffyrdd y gall ffermwyr cig eidion ganolbwyntio’u hymrdrechion i wella proffidioldeb eu busnes, yn ôl y corff cig coch Hybu Cig Cymru (HCC).

Mae ffigurau BCMS sydd newydd eu rhyddhau ar gyfer 2017 wedi tynnu sylw at faint o loi sy’n cael eu cynhyrchu. Ar gyfartaledd roedd buchod eidion a fu farw yn ystod 2017 wedi byw am naw mlynedd a chynhyrchu 5.5 o loi. Gallai cynyddu’r nifer o loi gael effaith gadarnhaol ar broffidioldeb buches, a lleihau cost prynu da newydd i fewn.

Mae dau fesur sy’n hollbwysig ar gyfer mynd i’r afael â’r pwnc yma – yr oedran cyfartalog pan fydd buwch yn esgor ar lo am y tro cyntaf, a’r bwlch lloia. O fewn y diwydiant cig eidion yng Nghymru roedd buchod yn cael eu llo gyntaf ar gyfartaledd yn 1,009 diwrnod oed, ac yna’n cynhyrchu llo newydd bob 426 niwrnod.

Mae’r ffigurau yn gostwng – yn 2016, oed cyfartalog heffrod yn cael eu llo cyntaf oedd 1,019 diwrnod a bwlch lloia o 427.8. Ond yn Lloegr y ffigurau cyfartalog yn 2017 oedd 998 diwrnod ar gyfer y llo cyntaf, a bwlch lloia o 419.7 niwrnod, ac mae buchesi ar draws Brydain yn bell o’r bwlch delfrydol o 365.

“Bu prisiau ar gyfer gwartheg eidion yn gryf yn ddiweddar, sy’n adlewyrchu lleihad tymor-hir yn y cyflenwad yn ogystal â ffactorau tymor-byr fel gwendid y bunt,” meddai Dadansoddydd Data HCC Glesni Phillips. “Fodd bynnag, byddai parhau i dalu sylw i faterion yn ymwneud â ffrwythlondeb yn talu ffordd, fel a welwn yn ffigurau BCMS.”

“Gallai rhaglen fridio wedi ei reoli arwain at batrwm lloia byrach,” ychwanegodd. “Gallai hyn fod o fudd i broffidioldeb buches gan y byddai’r nifer o loi y byddai pob buwch yn ei esgor yn ystod ei bywyd yn cynyddu. Gallwn hefyd weld gwelliannau o ran rheolaeth ar fuchod a lloi, a phwysau diddyfnu, os llwyddir i leihau’r bwlch lloia.”

Esboniodd Glesni; “Mae ffigurau’r Arolwg Busnes Fferm yn dangos fod gwahaniaeth sylweddol rhwng y busnesau cig eidion mwyaf a lleiaf proffidiol. Gellid cynyddu effeithlonrwydd trwy gyflwyno’r arferion gorau o’r ffermydd mwyaf cynhyrchiol, ac mae lleihau’r bwlch lloia yn ffordd effeithiol iawn o reoli proffidioldeb y busnes.”

Mae gan HCC gyhoeddiadau yn rhad ac am ddim ar reoli buchesi ar ei gwefan (hccmpw.org.uk) ac mae’n cyhoeddi bwletin misol ar ddata a thueddiadau’r farchnad.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC