Newyddion 

Cyngor newydd ar sut i fynd i’r afael â llyngyr

May 17 2018

Cafodd llyfryn newydd ei gyhoeddi yn ddiweddar i helpu a chynghori ffermwyr ynghylch sut i reoli llyngyr a lleihau'r risg o ymwrthedd cynyddol gan lyngyr ar eu ffermydd.

Hybu Cig Cymru sydd wedi rhyddhau’r llyfryn newydd, Rheoli Llyngyr mewn Defaid / Worm Control in Sheep, a gafodd ei gynhyrchu ar y cyd ag AHDB a QMS. Mae'r llyfryn yn tynnu sylw at egwyddorion SCOPS (Rheoli Parasitiaid trwy Ddulliau Cynaliadwy) er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ffermwyr am effaith llyngyr ar ddefaid a sut i reoli eu heffaith.

Defnyddir Ben Anthony, ffermwr defaid a chig eidion o Sir Gaerfyrddin, yn astudiaeth achos yn y llyfryn. Mae Ben yn ffermio gyda'i bartner Diana, a bu’r ddau wrthi’n drylwyr yn ymdrechu i reoli llyngyr ar y fferm.

Dywedodd Ben: 'Yn y gorffennol, mae llyngyr wedi bod yn broblem o fewn y ddiadell ac wedi effeithio yn y pen draw ar sefyllfa ariannol y fferm.  Fodd bynnag,  trwy gydnabod a mynd i'r afael â'r broblem rydyn ni nawr yn gallu rheoli'r sefyllfa.

‘Rydyn ni’n gwneud rhai pethau’n wahanol er mwyn rheoli a monitro’r llyngyr. Sylweddolon ni taw'r cam cychwynnol oedd deall statws ymwrthedd y fferm; roedd hyn yn golygu fod gennym fwy o hyder yn effeithiolrwydd y drenshis rydyn ni’n eu defnyddio. Rydyn ni hefyd wedi defnyddio gwartheg a defaid i wneud y pori’n lanach.

Meddai Ben: ‘Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o lyfryn dilyngyru HCC a helpu i’w lansio fel bod ffermwyr yn gallu dysgu sut i reoli llyngyr yn effeithiol.’

Dywedodd James Ruggeri, Swyddog Gweithredol Datblygu'r Diwydiant yn HCC: ‘Gall cynnydd yn nifer y llyngyr effeithio ar unwaith ar berfformiad ŵyn.  Fel diwydiant, rhaid i ni weithredu nawr i wneud yn siŵr y gallwn reoli llyngyr yn effeithiol yn y blynyddoedd i ddod.

‘Mae ein llyfryn yn amlinellu'r egwyddorion a'r arferion gorau i reoli llyngyr trwy ddulliau cyfrifol ac effeithiol. Enghreifftiau o hyn yw pwyso’r anifeiliaid yn rheolaidd a chyfrif yr wyau sydd yn eu tail.’

Mae’r llyfryn Rheoli Llyngyr mewn Defaid ar gael ar-lein yn hccmpw.org.uk neu fe allwch gysylltu â swyddfa HCC ar 01970 625050 neu info@hccmpw.org.uk i ofyn am gopi.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC