Newyddion 

Aelodau Seneddol yn archwilio effaith cytundebau masnach posib gydag Awstralia a Seland Newydd ar amaeth yng Nghymru

May 23 2018

Teithiodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC) Kevin Roberts i San Steffan heddiw (Dydd Mercher, 23 Mai) i gymryd rhan mewn sesiwn Pwyllgor Dethol i gasglu tystiolaeth ar effaith unrhyw gytundebau masnach rhwng Prydain ac Awstralia a Seland Newydd.

Galwodd y Pwyllgor Masnach Rhyngwladol o Aelodau Seneddol gadeirydd HCC fel tyst arbenigol, wrth i nifer o bobl leisio pryderon y gallai cytundeb masnach gyda Seland Newydd neu Awstralia fod yn ergyd i’r diwydiant cig coch cynhenid, os na fydd mesurau i atal hynny, ac os na fyddai eglurder ynglŷn â pherthynas fasnach Prydain a’r Undeb Ewropeaidd.

Trafodwyd dwy brif thema yn ystod sesiwn dystiolaeth Mr. Roberts. Un oedd y cwestiwn o sut y gellid rhannu’r Cwotau Di-Doll presennol ar fewnforion cig rhwng Ewrop a Phrydain. Ar hyn o bryd, mae gan Seland Newydd yr hawl i allforio dros 220,000 tunnell o gig dafad a gafr yn ddi-doll i Ewrop.

Hefyd, trafodwyd y pwnc ehangach o sut y dylai Prydain fynd ati i drafod cytundebau masnach yn y dyfodol gydag Awstralia a Seland Newydd. Pwysleisiodd Kevin Roberts na ddylai unrhyw fargen olygu mwy o gystadleuaeth annheg i ffermwyr defaid a gwartheg yng Nghymru.

Dywedodd Kevin Roberts, “Yn ddi-os, bydd Seland Newydd ac Awstralia yn dadlau dros y setliad gorau posib ar gyfer eu sectorau amaeth wedi Brexit. Ond mae’n hanfodol fod unrhyw gytundebau yn cymryd i ystyriaeth yr hyn sy’n deg i ffermwyr Cymru.”

“Mae gan Seland Newydd Gwota Di-Doll uchel o 228,000 o dunelli ar hyn o bryd,” meddai. “Dylai unrhyw drafodaeth ar gyfran Prydain o’r Cwota yma adlewyrchu faint o gig sydd wedi bod yn cael ei allforio yn ystod blynyddoedd diweddar – sef tua 65,000 tunnell – yn hytrach na hawliau hanesyddol.”

Ar bwnc cytundebau masnach posib y dyfodol, esboniodd Mr. Roberts, “Yn draddodiadol mae masnach rhwng Prydain ac Awstralia a Seland Newydd wedi bod yn seiliedig ar y gwledydd hynny yn allforio cynnyrch amaethyddol a nwyddau crai eraill, a mewnforio gweithgynhyrchion a gwasanaethau o Brydain. Felly mae’n hanfodol nad yw llais ffermwyr Cymru yn cael ei golli mewn unrhyw ruthr i ddod o hyd i bartneriaid masnach newydd ar ôl Brexit.”

Ychwanegodd, “Byddai cynnydd o ran mewnforion cig o hemisffer y de yn beryglus i ffermwyr Cymru, sy’n gorfod glynnu at safonau uchel iawn o ran yr amgylchedd a lles anifeiliaid. Dylai unrhyw fargen gymryd anghenion y sector cig coch Cymreig i ystyriaeth.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC