Newyddion 

Ŵyn Cymru yn bodloni gofynion y farchnad

Apr 9 2014

Yn ôl ffigurau newydd a gasglwyd ar gyfer Hybu Cig Cymru, roedd mwy o ŵyn yn bodloni gofynion y farchnad yn y diwydiant defaid yng Nghymru yn ystod 2013.

O’r ŵyn a laddwyd mewn lladd-dai yng Nghymru, roedd 59 y cant yn cyrraedd targedau’r prif farchnadoedd o ran dosbarthiad braster a chydffurfiad, o’i gymharu â 57 y cant yn 2012.

“Mae’r canlyniadau’n dangos gwelliannau dros y 12 mis diwethaf, ond maent hefyd yn dangos bod gwaith i’w wneud o hyd. Mae ŵyn yn dal i gyrraedd y farchnad yn rhy dew, gan ychwanegu baich ariannol y byddai modd ei osgoi i’r cynhyrchydd ac i’r prosesydd,” meddai John Richards, Swyddog Gwybodaeth y Diwydiant a’r Farchnad ar gyfer HCC.

Yn 2013, gwelodd lladd-dai Cymru ostyngiad addawol o bedwar y cant yn nifer yr ŵyn ar radd O is, gyda’r cyfanswm yn 14 y cant erbyn diwedd y flwyddyn.   

“Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol i ffermwyr a phroseswyr yng Nghymru. Mae nifer o ffactorau wrth wraidd y gwelliant hwn, gan gynnwys gwell geneteg yn niadell Cymru,” ychwanegodd Mr Richards.

“Rydyn ni’n awyddus i weithio gyda’r diwydiant i geisio gostwng ymhellach nifer yr ŵyn sy’n cael gradd is neu sy’n rhy dew, ac yn annog pob ffermwr i fynd ar gwrs hyfforddi dewis carcasau wedi’i drefnu gan HCC. Mae’r sesiynau hyn yn gyfle gwerthfawr i gwrdd â phrynwyr ac i drafod gofynion y farchnad, gan arwain at well dealltwriaeth o sut mae mynd ati i ddewis y carcas oen delfrydol.”

Mae ffigurau Defra yn dangos bod 3.36 miliwn o ddefaid wedi cael eu lladd yn lladd-dai Cymru yn 2013, sy’n dri y cant yn llai (neu dros 100,000 o bennau) nag yn y flwyddyn cynt. Serch hynny, bu cynnydd o un y cant mewn cynhyrchiant cig defaid yn ystod y flwyddyn, a oedd yn 62,100 o dunelli i gyd.

“Gellir priodoli’r cynnydd mewn cynhyrchiant i bwysau carcasau uwch, a hynny yn sgil cyfuniad o ffactorau. Mae’r ffactorau hyn yn cynnwys mwy o ŵyn 2012 wedi'u cadw tan ddechrau 2013, gwell amodau ar gyfer gorffen ŵyn haf diwethaf, a chynhyrchwyr yn ceisio cael carcasau gyda phwysau uwch,” meddai Mr Richards.

Cynhaliwyd cyfanswm o 31 o gyrsiau hyfforddi dewis carcasau mewn safleoedd prosesu cig coch ac ar ffermydd yng Nghymru yn ystod hydref a gaeaf 2013. Mae’r sesiynau di-dâl yn canolbwyntio ar bethau fel dewis ac asesu’r anifeiliaid yn fyw, edrych ar garcasau a'u dosbarthu, gofynion presennol lladd-dai a defnyddwyr, yn ogystal ag iechyd a lles anifeiliaid.

Os hoffech chi fynd ar gwrs neu gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â HCC ar 01970 625050, info@hccmpw.org.uk neu anfonwch neges destun i 07970 907 229 gan roi eich enw a’r lleoliad mwyaf cyfleus i chi. 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC