Newyddion 

Ymgyrch newydd ar y cyd i ddelio ag ymwrthedd i foddion lladd llyngy

Dec 16 2015

Bydd ymgyrch HCC i wneud ffermwyr Cymru’n fwy ymwybodol o ymwrthedd i ddrenshis llyngyr yn cael ei dwysau yn y flwyddyn newydd trwy ymgysylltu â sefydliadau allweddol eraill yn y diwydiant.

Mae hyn yn dilyn llwyddiannau cam cyntaf yr ymgyrch pan gafwyd ffermwyr i wrando ar y neges hollbwysig ynghylch clefydau parasitig. Gwnaed hynny mewn cyfarfodydd ledled Cymru a gefnogwyd gan Hybu Cig Cymru yn ystod yr hydref.

“Y gwir anochel yw bod rhaid i’r diwydiant drosglwyddo’r neges hollbwysig fod angen i ffermwyr Cymru gymryd camau ar unwaith i newid y sefyllfa bresennol neu fe fydd y diwydiant yn wynebu canlyniadau difrifol yn y dyfodol,” meddai Dr Julie Finch, Rheolwraig Strategaeth a Pholisi Corfforaethol HCC.

Mae ymwrthedd gwrthlyngyrol yn golygu bod y moddion lladd llyngyr yn colli effeithiolrwydd am fod cyfran o'r llyngyr yn gallu goroesi triniaeth. Os yw ffermwyr yn defnyddio triniaethau aneffeithiol, bydd statws iechyd cyffredinol eu diadell yn dirywio a bydd llawer iawn o amser, ymdrech ac arian yn cael eu gwastraffu.

“Rydym wedi bod yn teithio yn ystod yr wythnosau diwethaf i ledaenu'r neges, a hyd yma rydym yn fodlon iawn ag ymateb y ffermwyr mewn cyd-gyfarfodydd allweddol mewn gwahanol rannau o Gymru - ond mae llawer mwy o waith i’w wneud eto,” meddai Dr Finch.

Cyfeiriodd at amryw o gyfarfodydd pwysig a gefnogwyd gan HCC, gan gynnwys sioeau teithiol Moredun Animal Health yng ngogledd a de Cymru a gynhaliwyd yng ngwesty’r Royal Oak, Betws-y-coed ac ym mwyty Bishops Meadow, Aberhonddu, yn ystod Tachwedd 2015.

“Roedd dros gant o ffermwyr yn y digwyddiad yn y gogledd a 75 yn sesiwn de Cymru, ac mae llwyddiant y ddau ddigwyddiad hyn, yn enwedig, wedi peri i ni ystyried cynnal cyd-gyfarfodydd pellach mewn lleoliadau eraill a allai fod yr un mor effeithiol,” meddai Dr. Finch.

“Rydym yn chwilio am bartneriaid a lleoliadau cymwys, megis cyfarfodydd undebau amaethyddol, cyfarfodydd academaidd, digwyddiadau diwrnod marchnad, digwyddiadau NSA a chyfleoedd eraill lle bynnag y bydd cynrychiolwyr o’r diwydiant yn cyfarfod.

“Rhaid i ni drosglwyddo’r neges yn glir. Mae prosiect ymchwil gan HCC (gweler Nodyn i Olygyddion isod) ynglŷn ag ymwrthedd i foddion lladd llyngyr yn dangos fod rhaid newid os nad yw iechyd y ddiadell yn mynd i ddioddef yn y dyfodol,” meddai Dr Finch. 

“Mae canlyniadau’r ymchwil yn dangos cynnydd sylweddol mewn lefelau ymwrthedd o'u cymharu â'r astudiaeth flaenorol a wnaed yn 2006.  Bryd hynny, roedd 78% yn ymwrthol i Bensimidasol, 34% yn ymwrthol i Lefamisol ac roedd ymwrthedd i'r ddau wrthlyngyrydd arall yn isel," meddai Dr Finch.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC