Newyddion 

Siopwyr Powys yn mwynhau cig lleol yn ystod Pythefnos Bwyd Prydeinig

Sep 27 2016

Fel rhan o weithgareddau’r Pythefnos Bwyd Prydeinig, cafodd siopwyr ym Mhowys y cyfle i flasu rysetiau Cig Oen Cymru.

Bu canghennau o siop Co-op ym Machynlleth a’r Gelli Gandryll yn hyrwyddo cig oen lleol mewn cydweithrediad â Hybu Cig Cymru (HCC). Gweithiodd y cogydd Elwen Roberts i baratoi prydau Cig Oen Cymru blasus, a dosbarthu llyfrynnau o rysetiau er mwyn helpu cwsmeriaid i wneud y mwyaf o ddewis eang o doriadau cig oen.

Gweithiodd HCC gyda sawl cwmni manwerthu yn ystod y ddeufis diwethaf i ddarparu digwyddiadau arbennig i flasu Cig Oen Cymru, gan gynnwys Tesco, Sainsbury’s, Asda a Costco yn ogystal â Co-op sydd yn noddi Love British Food a Phythefnos Bwyd Prydeinig.

Mae arolygon barn ymhlith y cwsmeriaid a gymerodd ran yn y digwyddiadau blasu yn awgrymu fod 80% o bobl yn awyddus i brynu nwyddau lleol lle bo hynny’n bosib.

“Mae pobl yn amlwg yn gwerthfawrogi bwyd lleol o safon fel Cig Oen Cymru,” meddai Elwen Roberts, Swyddog Gweithredol Cwsmeriaid HCC a chogydd ar S4C, yn ystod y digwyddiad hyrwyddo yn siop Co-op Machynlleth.

“Yn gynyddol mae pobl hefyd yn chwilio am brydau iach, ac mae cig oen yn ffynhonnell arbennig o dda o brotein o fewn diet cytbwys. Gellir hefyd defnyddio’r cig mewn amryw o ffyrdd sy’n hawdd a sydyn i’w coginio. Mae nifer o’r siopwyr yma ym Machynlleth yn edrych ymlaen at drio rhai o’r rysetiau yn y llyfrynnau.”

Meddai Cath Bennett, Rheolwr Dofednod ac Amaethyddiaeth y Co-op: “Rydym yn falch iawn i noddi Love British Food a Phythefnos Bwyd Prydeinig eleni. Rydym yn ymwybodol bod tarddiad bwyd yn bwysig i’n cwsmeriaid, ac yn awyddus i fuddsoddi yn economi Prydain a rhoi cyfle i bobl brynu bwyd o Brydain yn ein siopau. Dyma’r rheswm pam ein bod yn parhau i gefnogi ffermio ym Mhrydain ac wedi ymestyn ein hymrwymiad i gefnogi ffermwyr y DU drwy werthu cig oen a bacwn o Brydain yn unig*. Rydym yn gweithio’n agos gyda ffermwyr ac mae’n ffantastig i gael cydweithio gyda HCC i hyrwyddo Cig Oen Cymru Mynyddoedd y Cambrian i’n cwsmeriaid.”

Meddai Lynwen Mathias, Swyddog Caffael yn Dunbia:“Fel y prosesydd mwyaf o gig oen yn y DU, roedd Dunbia yn falch i gydweithio efo Co-op a HCC i gefnogi Love British Food. Roeddem wrth ein bodd yn cael cyfle i arddangos Cig Oen Mynyddoedd y Cambrian yn siopau’r Co-op yn y Gelli Gandryll a Machynlleth a chafwyd ymateb da iawn.”

 

*Mae menter newydd y Co-op yn golygu mai nhw yw’r unig fanwerthwr bwyd ym Mhrydain i werthu 100% o gig eidion, cyw iâr, porc, cig oen, bacwn a thwrci wedi’i frandio o Brydain. Co-op yw’r unig fanwerthwr i ddefnyddio cig o Brydain yn ei holl brydau parod oer, pasteiod a brechdanau. Bydd y newid i 100% o facwn a chig oen Prydeinig yn digwydd o’r 1af o Fai 2017 i roi digon o amser i sicrhau cyflenwad o gig.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC