Newyddion 

Diwydiant cig coch yn mesur cynnydd yn ôl amcanion 2020

Feb 21 2017

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC wedi cymeradwyo’r adroddiad monitro blynyddol cyntaf ar gynnydd y sector cig coch wrth geisio cwrdd â’r targedau yn y cynllun gweithredu strategol, ‘Dyfodol y Diwydiant.’ 

Mae’r cynllun, a lansiwyd gan y Dirprwy Weinidog dros Amaethyddiaeth ar y pryd, Rebecca Evans, yng Ngorffennaf 2015, yn gosod nifer o dargedau gydag un nod gyffredin, sef diwydiant cig coch effeithlon a chynaliadwy sydd o fudd i bobl Cymru, ac sy’n gallu ymateb yn gystadleuol i anghenion newidiol y farchnad.

Mae’r adroddiad monitro, a gyhoeddir ar wefannau Llywodraeth Cymru a Hybu Cig Cymru (HCC), yn dangos bod cynnydd wedi’i wneud a bod y sail wedi’i osod ar gyfer blwyddyn gyntaf y rhaglen pum-mlynedd yma, ond bydd angen monitro’r cynllun gweithredu yn sgil trafodaethau Brexit a heriau eraill sy’n wynebu’r diwydiant cig coch yng Nghymru.

Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys gwaith gan HCC i ddadansoddi marchnadoedd tramor newydd i Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI, a gweithio gyda manwerthwyr allweddol ym Mhrydain i hyrwyddo cig Cymru, yn ogystal â chyflawni gwaith trosglwyddo gwybodaeth drwy raglenni Agrisgôp ac Academi Amaeth Cyswllt Ffermio, a gweithdai HCC i hyfforddi’r gadwyn gyflenwi mewn lladd-dai.

Meddai Julie Finch, Rheolwr Strategaeth Gorfforaethol HCC: “Mae’r sector cig coch yn bwysig iawn i economi Cymru. Mae cynhyrchwyr cig oen, eidion a phorc yn cyfrif am dros hanner y daliadau amaethyddol, mae’r diwydiant werth tua £600m y flwyddyn.

“Datblygwyd y cynllun traws-ddiwydiant pum-mlynedd yma gan Lywodraeth Cymru, HCC a’r sector ar y cyd, ac mae’n nodi dau darged sy’n cyd-fynd â’i gilydd; cynyddu’r galw am gynnyrch cig coch Cymru, a gwella effeithlonrwydd cynhyrchu tra’n cynnal amgylchedd a thirwedd Cymru.

“Mae’r flwyddyn gyntaf hon o fonitro cynnydd wedi canolbwyntio ar sefydlu meincnodau ar gyfer mesur llwyddiant. Bydd angen adolygu a blaenoriaethu’r gweithrediadau i sicrhau bod y diwydiant da byw yn medru ymdopi â’r heriau sydd i ddod. Mae’r cyd-destun newydd ar ôl y bleidlais Brexit yn golygu ei bod hi’n bwysicach nag erioed bod y diwydiant yn hyblyg a chystadleuol i fedru ymateb i’r marchnadoedd newidiol.”

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Rwy’n croesawu’r cynnydd sydd wedi bod o ran cwrdd ag amcanion strategaeth Dyfodol y Diwydiant. Bydd parhau i gydweithio ar draws Cymru yn allweddol wrth symud y diwydiant ymlaen i sefyllfa lle y bydd yn gystadleuol mewn marchnad fyd-eang.

“Mae’n bwysig fod y cynllun gweithredu yn parhau’n berthnasol ac yn addas o ystyried y penderfyniad i adael yr UE. Bydd rhaid ailasesu a blaenoriaethau’r gweithredoedd er mwyn bod yn y sefyllfa orau posib i sicrhau diwydiant cig coch ffyniannus a gwydn yng Nghymru.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC