Newyddion 

Cynnwrf yn cynyddu am Gig Oen Cymru yn UDA

Apr 6 2017

Mae prynwr cig o America o gwmni mewnforio mawr wedi dweud ei fod yn “gyffrous iawn am Gig Oen Cymru!”

Mynychodd Hybu Cig Cymru (HCC) y digwyddiad deuddydd Blas Cymru, a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru, i barhau i ddatblygu ei berthynas gyda phrynwyr dylanwadol o archfarchnadoedd y DU a gwledydd dros y byd, yn cynnwys UDA, Canada a Hong Kong. 

Mae’r farchnad Americanaidd wedi’i chau i gig oen Prydeinig ers sawl blwyddyn, ond er hynny mae gwaith wedi bod ar y gweill ers degawd i ail-sefydlu’r fasnach gan HCC, yn gweithio ar y cyd gyda llywodraeth Cymru a’r DU. Roedd Blas Cymru, arddangosfa fwyaf Cymru o’n diwydiant bwyd a diod, yn gyfle i barhau â’r trafodaethau ac edrych ar sianelau masnach gyda phrynwyr Americanaidd pan fydd y cyfyngiadau’n cael eu codi.

Yn ystod un o’r sesiynau ‘Cwrdd â’r Prynwyr’, mynegodd John Rodger o gwmni dosbarthu Americanaidd ar raddfa fawr mewn marchnadoedd manwerth ac arbenigol, sef Atalanta, ei ddiddordeb mewn allforio Cig Oen Cymru i UDA unwaith fydd mynediad i’r farchnad yn cael ei ganiatáu. “Ry’n ni’n meddwl bod gan y farchnad botensial enfawr. Ry’n ni’n hoff iawn o’r straeon tu ôl y cynnyrch a’r ffaith ei fod yn cael ei gynhyrchu ar ffermydd teuluol traddodiadol. Byddai’n cwsmeriaid yn hoffi’r straeon yma hefyd.”

Gweinwyd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, a noddwyd gan HCC, yn ystod y derbyniad rhwydweithio ac fe’u mwynhawyd gan yr ymwelwyr. Roedd Cig Oen Cymru ar fwydlen prif swper y digwyddiad ar noson agoriadol Blas Cymru hefyd. Ychwanegodd John Rodger: “Fe wnes i fwynhau’r Cig Oen Cymru yn y swper yn arw.

“Mae’r DU yn cyrraedd yr uchelfannau yn nhermau allforio i UDA, ac mae’r cynnyrch yn cael ei ddosbarthu i glybiau gwledig, gwestai a mân-werthwyr mawr o amgylch y wlad. Rydym eisoes yn mewnforio caws o Gymru i America, ac mae gennym gysylltiadau yn y busnes cig. Y gobaith yw y byddwn yn gwerthu Cig Oen Cymru yn America yn fuan hefyd!”

Meddai Alex James, Swyddog Gweithredol Datblygu’r Farchnad Allforio yn HCC: “Roedden ni’n falch i fynychu Blas Cymru gyda rhai o broseswyr cig coch mwyaf Cymru. Roedd yn gyfle ffantastig i gyfarfod prynwyr dylanwadol o’r DU a thramor a hyrwyddo cig coch Cymru.

“Dros y misoedd nesaf, mae HCC yn edrych ymlaen at barhau i symud ymlaen gyda’r gwaith o gael mynediad i farchnad UDA. Mae ymchwil blaenorol wedi dangos y gallai’r farchnad fod werth £20 miliwn y flwyddyn i ddiwydiant cig coch Cymru.”

Cyhoeddwyd ymgynghoriad gan UDA ar wneud rheolau Americanaidd ar iechyd anifeiliaid yn debycach i reolau gwledydd eraill, ac yn gynharach eleni, aeth allforwyr cig coch, yn cynnwys cynrychiolwyr o’r cwmnïau sydd berchen tri o’r safleoedd prosesu mwyaf yng Nghymru, i Washington DC i ddysgu mwy am reoliadau UDA ar gyfer mewnforio cig oen ac eidion. Trefnwyd ymweliad y proseswyr gan Bartneriaeth Ardystio Allforion y DU (UKECP), ac mae HCC yn bartner yn y bartneriaeth honno.  

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC